Dotační výzvy

Dotační příležitosti EU – OP JAK

Operační program Jan Amos Komenský aneb OP JAK nahrazuje dřívější program OP VVV a zaměřuje se na oblast vědy a výzkumu a vzdělávání.
 

Co bude podporováno v oblasti vzdělávání

 
V oblasti regionálního školství se plánuje vytvoření uceleného systému komplexní podpory škol v území včetně podpory proměny obsahu vzdělávání v souladu se strategickými dokumenty MŠMT (zejména Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+) prostřednictvím individuálních projektů systémových (IPs).
 
Dále bude podpořeno akční plánování v území, digitální vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a snižování nerovností.
 
Školy budou moci opět realizovat i projekty zjednodušeného vykazování (šablony), které se v první vlně vedle dalších šablon zaměří především na otestování institucionalizovaného modelu podpory základních škol pozicemi školního psychologa a školního speciálního pedagoga, který má být v budoucnu převzat do národního financování.
 
Podpora vysokých škol je plánována prostřednictvím výzev financovaných z ESF+ a ERDF, které budou mít návaznost na strategické záměry jednotlivých VŠ, povedou ke zvýšení kvality vzdělávání, k adaptabilitě absolventů na výzvy 21. století, ke zlepšení přístupnosti vzdělávání (díky podpoře studentů se specifickými potřebami) i k rozvoji celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Předpokládány jsou aktivity cílící na nastavení procesů, změny ve studijních programech, školení pracovníků, plánována je také specifická podpora budoucích učitelů, investice do úprav výukových prostor, vybavení a pořízení potřebných pomůcek atd.
 
 

Víte, kolik peněz bude v balíku?

 

Celková alokace OP JAK pro programové období 2021-2027 je 90 miliard Kč, z toho 43 mld. Kč je určeno na podporu výzkumu a vývoje, 19 mld. Kč na vysoké školství a 28 mld. Kč do regionálního školství.
 
 
 
Pokud máte zájem o pomoc se zpracováním dotační žádosti, kontaktujte mě!  
 

Veronika Pačesová, specialistka na sociální projekty s dopadem

E-mail: info@veronikapacesova.cz Tel.: 702 035 379 LinkedIN

Přidejte se k skupině na Facebooku: Sociální projekty s dopadem – rozvoj, financování